Home
ระบบสาธารณสุขที่ปฏิรูปไม่ได้...อย่างน้อย 50 ปีมาแล้ว (ตอนที่ 1) Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by หมอดื้อ   
จันทร์, 02 กันยายน 2019

ไทยรัฐออนไลน์  รายงานวันที่ 8 .. 2562  https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/health/1655365


ระบบราชการยิ่งใหญ่มาก ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างและหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแยกกันและแย่งกันทำงาน และกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่ ดังที่ควรจะเป็นมีมานานแล้ว


ดังหลักฐานในปี 2515 ที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ อุดม โปษะกฤษณะ และนายแพทย์จิตต์ เหมะจุฑา ขณะที่เป็นรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหลังจากที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วในปี 2517 น่าจะพูดว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยมาตลอดและยิ่งซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากกว่าเก่า


ความพยายามที่จะปฏิรูประบบสาธารณสุขตามรูปแบบที่ตกผลึกมาตั้งแต่ สปช. และ สปท. และประเด็นการปฏิรูปโดยคณะกรรมการปฏิรูป และถูกบันทึกในราชกิจจานุเบกษา เดือนเมษายน 2561 ในการปรับรูปแบบโครงสร้างโดยควบรวมกรม สำนัก และกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่พื้นที่ตามเขตสุขภาพและอื่นๆรวม 4 ด้าน 10 ประเด็น มากกว่า 170 หัวข้อ แท้ที่จริงก็เป็นการทำตามการปรับกระบวนการตั้งแต่ 2515 แต่ก็ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้จนกระทั่งถึงปัจจุบัน (วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) เพราะระบบราชการและข้าราชการในกระทรวงที่เข้มแข็ง แข็งขืน ไม่ยอมให้มีการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้น


และนี่คือวิกฤติของระบบสาธารณสุขซึ่งก็คงเหมือน กับระบบอื่นๆทั่วประเทศไทย


การปรับปรุงส่วนราชการ ..2515 กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงปัญหา หลักในการให้บริการสาธารณสุขตามหลัก 5 ประการ คือ 1.การส่งเสริมสุขภาพ 2.การป้องกันโรค 3.การรักษาโรค 4.การฟื้นฟูสมรรถภาพ 5.การเฝ้าระวังโรค หลัก 5 ประการ อันเป็นหัวใจของการสาธารณสุขนั้น ต่างแยกอยู่ในองค์การ ซึ่งเรียกว่ากรมต่างๆ ซึ่งแต่ละกรมก็พยายามดำเนินงานของตัวเองให้เกิดความเป็นเลิศ แต่ยังขาดการประสานงานเพื่อความต่อเนื่องเป็นวงจร ทำให้เกิดอุปสรรคและความขัดข้องนานาประการ โดยเฉพาะบุคลากรประเภทต่างๆที่ขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการในโครงการต่างๆ


PDF Download

 

 

 

 

 

Last Updated ( อาทิตย์, 22 กันยายน 2019 )
< Previous   Next >