Home
ระบบสาธารณสุขที่ปฏิรูปไม่ได้...อย่างน้อย 50 ปีมาแล้ว (ตอนที่ 2) Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by หมอดื้อ   
ศุกร์, 16 กันยายน 2016

ไทยรัฐออนไลน์  รายงานวันที่ 15 .. 2562  https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/health/1660481


รัฐมนตรีสาธารณสุขทั้งสอง หลังจากใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาด้วย โยนิโสมนสิการ ทบทวนปัญหา สาเหตุแห่งปัญหา และแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในกรุงเทพมหานคร และการสนทนา กับข้าราชการในวงการ ข้าราชการภายนอกกระทรวง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งท่านสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเวลายาวนานพอควรแก่กรณี เพื่อให้ได้ความเป็นไปได้ คือ สัมมาทิฏฐิ คือ การเห็นชอบ หรือ การเข้าใจชอบ


เราทั้งสองไม่มีเจตนาจะสร้างความเดือดร้อนแก่ท่านผู้ใดเลย แต่หน้าที่ชั่วคราวทำให้ เราทั้งสองต้องตัดสินใจร่วมกันดำเนิน การตามครรลองแห่งประชาธิปไตย เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน เมื่อแสงทองส่องฟ้าอำไพ ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินหลังตุลาคม 2516 เป็นต้นมา โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2516 คณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย


1.นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย (ประธาน) 2.นายแพทย์มนัสวี อุณหนันทน์ 3.นายแพทย์น่วม เศรษฐจันทร 4.ผู้แทนกรมการแพทย์และอนามัย (จำนวนอย่างน้อย 2 นาย) 5. ผู้แทนกรมส่งเสริมสาธารณสุข (จำนวนอย่างน้อย 2 นาย) 6.ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จำนวนอย่างน้อย 2 นาย) 7.นายแพทย์อำนวย อุทชังกร 8.นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ 9.

นายแพทย์อุทัย สุดสุข


PDF Download

 

 

 

 

 

Last Updated ( อาทิตย์, 22 กันยายน 2019 )
< Previous   Next >