Home
เร่งพัฒนา รพ.สต.ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 227 แห่ง ติดอินเทอร์เน็ตอีก 360 แห่ง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Thirawat(moo)   
จันทร์, 08 ตุลาคม 2018

สธ.เร่งพัฒนา รพ.สต.แนวชายแดน ทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่สูง 31 จังหวัด เพิ่มระบบสาธารณูปโภค ประสาน ก.พลังงาน ติดตั้งโซลาร์เซลล์ 227 แห่ง สร้างความเสถียรไฟฟ้า ระบบความเย็นเก็บยา วัคซีน ร่วมมือดีอีติดเน็ตอีก 360 แห่ง

 

 

 

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย เป็นที่พึ่งแก่ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสารแก่ รพ.สต. ที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดน ทุรกันดาร พื้นที่เกาะ/พื้นที่สูง จำนวน 31 จังหวัด เพื่อเพิ่มคุณภาพ และความสะดวก รวดเร็วในการบริการประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ใน รพ.สต. 227 แห่ง เพื่อให้ไฟฟ้ามีความเสถียร ระบบความเย็นของตู้เย็นที่ใช้เก็บรักษาวัคซีน ยา มีอุณหภูมิคงที่ สามารถทำหัตถการฉุกเฉินในเวลากลางคืน รวมทั้งบุคลากรและผู้บริการมีความปลอดภัย

สำหรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายเคเบิล ใน รพ.สต. รวม 360 แห่ง ที่ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่ใช้ระบบดาวเทียม เพื่อให้สามารถขอรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชันต่างๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ/โรงพยาบาลแม่ข่าย แบบเห็นภาพชัด ทันท่วงที หรือส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง รายงานสถานการณ์/การขอความช่วยเหลือทันต่อสถานการณ์ ประสานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินไปรับผู้ป่วยและดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อ 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ. 2561-2565 แบ่งการพัฒนาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พัฒนาต่อยอด รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ติดดาวไปสู่ดิจิทัล การเพิ่มเติมส่วนที่ขาดในพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งด้านโครงสร้างครุภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ให้ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี คือ บริหารดีประสานงานดี บุคลากรดี บริการดี และประชาชนสุขภาพดี

 

เผยแพร่: 7 ต.ค. 2561 14:13   ปรับปรุง: 7 ต.ค. 2561 16:26   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 

< Previous   Next >