Home arrow News arrow กระทรวงสาธารณสุข ประกาศห้ามผลิต - นำเข้าไขมันทรานส์ มีผลอีก 180 วัน
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศห้ามผลิต - นำเข้าไขมันทรานส์ มีผลอีก 180 วัน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Thirawat(moo)   
พุธ, 16 กันยายน 2015
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศห้ามผลิต - นำเข้า ไขมันทรานส์ ชี้ เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน


          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย มีรายละเอียด ดังนี้

          โดยปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

          ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (13 กรกฎาคม 2561)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ratchakitcha
Last Updated ( เสาร์, 04 สิงหาคม 2018 )
< Previous   Next >