Home
การปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข (ที่ควรจะเป็น) ในการพิจารณาคดีทางการแพทย์ (ตอนที่ 1) Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by หมอดื้อ   
อาทิตย์, 04 มีนาคม 2018

เผยแพร่ ไทยรัฐ 04 มี.ค.2561 https://www.thairath.co.th/content/1218527

 โดย หมอดื้อ

 ตามบริบทตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ  ม.๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย ไม่ว่าบุคคลนั้นจะประกอบอาชีพใด  ย่อมต้องมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน และ ม. ๕๕  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.  ๒๕๒๒   พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. ๔๒๐  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในต่างประเทศ

อ่านรายละเอียด PDF download

Last Updated ( อาทิตย์, 04 มีนาคม 2018 )
< Previous   Next >