Home arrow News arrow สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 26 พฤษภาคม 2015
มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 165 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้ตั้ง กก.มีปลัด สธ.เป็นประธานให้คำแนะนำ รมว.สาธารณสุข ทำนโยบายคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตราย ส่วนคณะกรรมการมีอำนาจประกาศรายชื่อเชื้อโรค วิธีรักษา กำหนดระดับความเสี่ยง โดยแบ่งเชื้อเป็น 4 กลุ่ม      วันนี้ (22 พ.ค.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 165 คะแนนเห็นชอบกับการให้ร่าง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมาย สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โดยให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะกรรมการโดยตำแหน่ง มีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่ รมว.สาธารณสุข ในการจัดทำนโยบายและมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อสาธารณชนที่เกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
       
       ขณะเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมเชื้อโรค ให้ รมว.สาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการฯ มีอำนาจประกาศกำหนดรายการของเชื้อโรค โดยคำนึงถึงวิธีป้องกัน วิธีรักษา การแพร่กระจาย และจำนวนหรือปริมาณของเชื้อโรค รวมทั้งต้องกำหนดให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหรืออันตรายที่อาจเกิดในคน ชุมชน ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์อื่น โดยแบ่งเชื้อโรคเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงน้อยหรืออันตรายน้อย 2. กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงปานกลางหรืออันตรายปานกลาง 3. กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง และ 4. กลุ่มที่ 4 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงมากหรืออันตรายสูงมาก
< Previous   Next >