Home arrow News arrow กรมควบคุมโรคตั้งเป้าไทยปลอดโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567
กรมควบคุมโรคตั้งเป้าไทยปลอดโรคไข้มาลาเรียภายในปี 2567 Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2015
  นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาลาเรียโลกประจำปี 2558 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดเชื้อมาลาเรียให้หมดไปจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายในปี 2573
       
       ทั้งนี้ โรคมาลาเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศภูมิภาคเขตร้อน โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการประชุม East Asia Summit (EAS) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 และการประชุม Roll Back Malaria Partnership (RBM) เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางแก้ไขปัญหามาลาเรียในแต่ละประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดให้มาลาเรียหมดไปจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายในปี พ.ศ.2573
            โดยปีนี้กรมควบคุมโรคได้เร่งกำจัดเชื้อมาลาเรียให้หมดไป โดยจัดโครงการกำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในพื้นที่ 928 อำเภอของประเทศไทย และจัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการกำจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียกับหน่วยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากไข้มาลาเรียภายในปี 2567 โดยใช้ 6 มาตรการ ได้แก่ 1.การบริหารจัดการโครงการ การรับรองพื้นที่กำจัดเชื้อมาลาเรีย และการติดตามประเมินผล มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ให้มีความรู้และร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกด้านขยายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยง
       
       2.การกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อต่อยารักษาด้วยยาที่ได้การวิจัยที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 3.การเพิ่มความครอบคลุมการเข้าถึงบริการโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และคุณภาพการตรวจวินิจฉัยที่ได้ผลดีและรวดเร็ว เช่น การใช้เว็บแคม 4.การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค กรณีมีการระบาดใหม่หรือมีผู้ป่วยที่เดินทางมาจากที่ใดที่หนึ่ง
       
       5.การเฝ้าระวังเพื่อการตอบโต้และควบคุมโรคและการควบคุมยุงพาหะอย่างเหมาะสม การประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเพื่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการลดการแพร่เชื้อมาลาเรียที่อาจมากับประชากรเคลื่อนย้ายหรือตามแนวชายแดน มีการประเมินอำเภอที่ไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียและมอบใบประกาศนียบัตร จากปัจจุบันประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของอำเภอ เป็น 80 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2563 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2567 และ 6.การสื่อสารความเสี่ยง การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และการบริหารจัดการชุมชน โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และผู้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงได้ทราบวิธีการป้องกัน และการทานยาให้ครบเมื่อต้องรักษา
       
       สำหรับสถานการณ์โรคมาลาเรียในประเทศไทย พบว่าปี 2557 พบผู้ป่วย 31,173 ราย (คนไทย 23,905 ราย ต่างชาติ 7,268 ราย) เสียชีวิต 38 ราย สำหรับในปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน) พบผู้ป่วย 2,898 ราย (คนไทย 2,176 ราย ต่างชาติ 722 ราย) จำนวนผู้ป่วยลดลงจากปี 2557 ณ ช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 17.65 ส่วนในระดับจังหวัด พบว่า จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงที่สุด ได้แก่ อุบลราชธานี 1,105 ราย
       
       อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้สถานการณ์โรคมาลาเรียมีแนวโน้มลดลงในปีที่ผ่านมา แต่การระบาดของโรคจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยติดกับประเทศเพื่อนบ้าน การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร และการดื้อยารักษามาลาเรีย ที่จะส่งผลต่อการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรียเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงจำเป็นต้องเพิ่มเน้นมาตรการควบคุมยุงพาหะหรือลดการสัมผัสยุงพาหะ 
< Previous   Next >