Home arrow News arrow ปศุสัตว์หาดใหญ่ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว โรคพิษสุนัขบ้า
ปศุสัตว์หาดใหญ่ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว โรคพิษสุนัขบ้า Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 20 ธันวาคม 2013
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พร้อมทั้งคำเตือน จากการที่ ม.อ.หาดใหญ่ ตรวจพบโรคระบาด “พิษสุนัขบ้า” ที่อาจระบาดไปยังสัตว์ และคน กำหนดเขตโรคระบาดตั้งแต่เขต ทม.คลองแห เขต ทม.บ้านพรุ เขตหมู่ที่ 1, 4, 5, 6 ต.ทุ่งใหญ่ เขต อ.นาหม่อม ทิศตะวันตก จดเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2556 จนถึง 8 ม.ค.2557
 วันนี้ (16 ธ.ค.) ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ออกประกาศ “กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว” ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2542 เนื่องด้วยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ตรวจพบว่ามีโรคระบาด โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรง อาจระบาดไปยังคน สุนัข แมว โค และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ได้
       
       ทางปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ จึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542 ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้ พื้นที่ภายในบริเวณดังต่อไปนี้ คือ ทิศเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ ทิศใต้ จดเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 1, 4, 5, 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่, จดเขต อ.นาหม่อม ทิศตะวันตก จดเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ ให้เป้นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2556 จนถึง 8 ม.ค.2557
       
       พร้อมทั้ง “คำเตือน” ดังต่อไปนี้ เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวขึ้นแล้ว เจ้าของสัตว์ หรือซากสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 17, 18 และมาตรา 19 ใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2542 โดยสังเขป คือ
       
       1.ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย สุนัข แมว หรือซากสัตว์ดังกล่าวในเขตนั้น หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์เข้าในหรือออกนอกเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์
       2.ห้ามมิให้เจ้าของ หรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น และให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตร หรือสัตวแพทย์แล้วแต่กรณีภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่สัตว์ป่วย
       3.ในกรณีที่สัตว์ตายให้เจ้าของควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่ ณ ที่สัตว์นั้นตาย และห้ามมิให้เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้าย หรือกระทำการอย่างใดแก่สัตว์นั้น และให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตร หรือสัตวแพทย์แล้วแต่กรณีภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่สัตว์ตาย ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตร หรือสัตวแพทย์ไม่อาจตรวจซากสัตว์นั้นภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่สัตว์ตาย ให้เจ้าของฝังซากสัตว์ให้ใต้ระดับผิวนั้นไม่น้อยกว่า 50 ซม. สำหรับสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 ซม. อีกด้วย
       
       ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์ หรือซากสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ หรือคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามบทกำหนดโทษใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2542
< Previous   Next >