Home arrow News arrow กรมควบคุมโรคพร้อมป้องกันโรคติดต่อข้ามแดนหลังเปิด AEC
กรมควบคุมโรคพร้อมป้องกันโรคติดต่อข้ามแดนหลังเปิด AEC Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2013
  น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการรับมือกับโรคติดต่อที่จะมากขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า ที่ไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค มีการเคลื่อนย้ายประชากร เคลื่อนย้ายสัตว์ พืชอาหาร เป็นผลให้คนไทยมีความเสี่ยงต่อภัยสุขภาพเพิ่มขึ้น และจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อมากขึ้น โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อข้ามพรมแดน กรมควบคุมโรคได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดต่อร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่สำคัญ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันโรคติดต่อทั้งอาเซียน รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพของอาเซียนร่วมกัน      เน้นการแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดนร่วมกันในรูปแบบจังหวัดคู่ความร่วมมือ หรือ จังหวัดคู่ขนาน(twin cities) ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ ชายแดน ไทย-ลาว ได้แก่ เชียงราย-บ่อแก้ว น่าน-ไชยะบุรี มุกดาหาร-สะหวันนะเขต หนองคาย-เวียงจันทน์ อุบลราชธานี-จำปาสัก ไทย-กัมพูชา สระแก้ว-บันเตียมินเจย จันทบุรี-พระตะบองและไพลิน ตราด-เกาะกง ไทย-พม่า เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก ตาก-เมียวดี ระนอง-เกาะสอง
        นอกจากนี้ ยังพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายของทีมสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว ภายในพื้นที่ชายแดน ด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข่าวสารการแจ้งเตือนภัย และการสอบสวนโรคร่วมกันและการควบคุมการระบาดของโรค
        การพัฒนาเครือข่ายการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ภายใต้กรอบอาเซียนบวกสาม สมาชิกประกอบด้วยอาเซียน 10 ประเทศ และ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ โดยประเทศไทยเป็นประเทศนำ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านโรคเอดส์ของอาเซียนขึ้นในประเทศไทย
< Previous   Next >