Home arrow News arrow พบผู้ป่วยติดเชื้อเฉลี่ย 6.9% คร.เร่งอบรบวิธีป้องกัน-คุมการติดเชื้อบุคลากรแพทย์
พบผู้ป่วยติดเชื้อเฉลี่ย 6.9% คร.เร่งอบรบวิธีป้องกัน-คุมการติดเชื้อบุคลากรแพทย์ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2013
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมหลักสูตร เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน” แก่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จาก 73 โรงพยาบาล และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล หลังพบการติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ 6.9 และผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องนอนโรงพยาบาลเพิ่ม 11 วัน เสียค่ายาที่ใช้รักษา ปีละประมาณ 4,000 ล้านบาท
    วันนี้ (5 มี.ค.) แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้เป็นประธานในการอบรม เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา จากข้อมูลพบว่า โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญในระบบสาธารณสุขของทุกประเทศ ผู้ป่วยจำนวนมากที่ติดเชื้อในระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งผลกระทบต่อชีวิตและค่าใช้จ่ายของในการดูแลรักษา จากการสำรวจในปี 2554 พบว่า มีความชุกของการติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ6.9 และผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องนอนโรงพยาบาลเพิ่ม 11 วัน เฉพาะค่ายาต้านจุลชีพที่ใช้รักษา ปีละประมาณ 4,000 ล้านบาท อีกทั้งยังพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลส่วนหนึ่งพบเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพและเกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงานจำนวนมาก ทั้งยังส่งเสริมให้อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น ใช้ยาราคาแพงขึ้น จากผลการศึกษาและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาของศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พบว่าเชื้อ Streptococcus Pneumoniae ที่แยกได้ในเด็กอายุไม่เกิน5 ขวบ ดื้อยา Penicillin 46% ในปี 2541ได้เพิ่มขึ้นเป็น 63% ในปี 2546 และ Acinetobacter'spp ดื้อยา Imipenem 2% ในปี 2541 ได้เพิ่มขึ้นเป็น32% ในปี 2546 และมีแนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นทุกปี

แพทย์หญิงวราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล มีแนวคิดในการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ โดยมอบหมายให้สถาบันบำราศนราดูร รับผิดชอบการดำเนินงานในระดับชาติ พร้อมจัดการอบรมใน 2 หลักสูตร คือ การอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการเมื่อพบเชื้อดื้อยา” แก่แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ บุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556ที่ผ่านมา และครั้งนี้จัดการอบรม เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จาก 73 โรงพยาบาล และสำนักงานป้องกันควบคุมโรครวมทั้งสิ้น 133 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลชุมชนเกิดความร่วมมือของบุคลากรสาธารณสุขทั้งภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค พัฒนาการบริการด้านโรคติดเชื้อสู่การตรวจรักษา การดูแล และปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ มีการสร้างแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขที่จัดให้ปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาล การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นนโยบายระดับชาติที่สำคัญและเร่งด่วน

ด้านแพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศูนย์ ส่วนผลจากการประชุม พบว่า ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเพิ่มขึ้น จัดทำร่างนิยามการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบันสามารถใช้งานได้กับโรงพยาบาลหลายระดับทำให้สามารถเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีขนาดเดียวกันได้ รวมถึงมีศูนย์กลางการดำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อ และทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
< Previous   Next >