Home arrow News arrow คร.หวั่นโรคอุบัติใหม่แพร่ระบาด เร่งพัฒนาบุคลากรพร้อมรับมือ
คร.หวั่นโรคอุบัติใหม่แพร่ระบาด เร่งพัฒนาบุคลากรพร้อมรับมือ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
กรมควบคุมโรคห่วง ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก หวัดนก ปวดข้อยุงลาย กาฬหลังแอ่น โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคจากต่างประเทศ เสี่ยงแพร่ระบาดในประเทศไทย เดินหน้ายุทธศาสตร์การป้องกัน พร้อมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเตรียมรับมือ  วันนี้ (10 ม.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น.ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่ : ความท้าทายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ว่า การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในหลายประเทศทั่วโลก และประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและพฤติกรรมมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของตัวเชื้อโรค การใช้ยาไม่ถูกต้อง เกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ภัยธรรมชาติ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม รวมทั้งผลจากเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของสัตว์นำโรคและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญ เป็นต้น

จากผลการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อการคาดการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่กลุ่มเสี่ยงในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2553 พบว่า หน่วยงานด้านสาธารณสุขมีความกังวลต่อโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดนก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคติดเชื้อจากสเตรฟโตคอกคัสซูอิส และโรคโบทูลิซึม นอกจากนี้ ยังต้องระมัดระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีอยู่ประปรายในพื้นที่ เช่น โรคลีเจียนแนร์ โรคเมลิออยโดสิส รวมทั้งโรคที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคไข้เวสต์ไนล์ หรือโรคที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

นพ.พรเทพ กล่าวอีกว่า ผลจากการประเมินข้างต้น ประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องมีศักยภาพ ระบบ และเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559) ในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งมียุทธศาสตร์พัฒนาระบบจัดการความรู้ และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาบรรจุเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง เพื่อให้ประเทศมีการจัดการความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ ดังนั้น คร.โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่ : ความท้าทายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความรู้และข้อมูลความก้าวหน้าเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาระบบการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ของประเทศไทยแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และผู้รับผิดชอบงานจากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษากรมการแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค

“นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่ : ความท้าทายใหม่บนโลกใบเก่า เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถปรับตัวและวิธีการรักษาเพื่อรับมือกับปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ สร้างความมั่นใจต่อระบบงานสาธารณสุขและดูแลประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวปิดท้าย

< Previous   Next >