Home arrow News arrow สธ.พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่จากต่างแดนหลังเปิดประตูอาเซียน
สธ.พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่จากต่างแดนหลังเปิดประตูอาเซียน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2012
น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เรื่องหลักที่กระทรวงสาธารณสุขมองว่าจะเป็นปัญหาสำคัญ เมื่อเปิดพรมแดนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี 2 เรื่อง คือ 1.โรคอุบัติใหม่ต่างๆ ที่ประเทศไทยเคยคิดว่าหายไปหรือควบคุมได้ เช่น คอตีบ มือเท้าปาก วัณโรค เอดส์ กามโรค และการตั้งครรภ์ในไทยและเพิ่มจำนวนประชากรในไทย หรือโรคใหม่ที่อุบัติขึ้นมา เนื่องจากแต่ละประเทศมีมาตรฐานด้านบริการสาธารณสุขที่ต่างกัน จึงเน้นให้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ ทั้งเชิงรับและเชิงรุก      โดยเชิงรับ คือการเตรียมบุคลากรให้พร้อม เช่น การให้วัคซีน ส่วนเชิงรุก คือ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ตามพรมแดนต่างๆ และ 2.เรื่องคุณภาพอาหาร ยา สารเคมี เครื่องสำอางต่างๆ ที่จะเข้ามาในประเทศ จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในประเทศ เช่น อาจจะมีการจัดตั้งศูนย์กำหนดคุณภาพมาตรฐานในการดูแลคุณภาพมาตรฐานของอาหาร และยา หรือเครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ เริ่มดำเนินการแล้วคือ เรื่องการดูแลคุณภาพยาและอาหาร
น.พ.ประดิษฐ กล่าวต่อว่า เมื่อมีการเปิดพรมแดน อาจจะมีประชาชนเดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน จะต้องปรับปรุงระบบบริการ และระบบการเงิน ให้สามารถเข้าไปคิดค่ารักษาพยาบาลได้ตามความเหมาะสม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารูปแบบ อาจจะเป็นการทำประกันสุขภาพ แต่วิธีนี้อาจมีปัญหาว่า คนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้ว อาจจะมาซื้อประกันสุขภาพเพื่อต้องการเข้ามารักษามากขึ้น หรือหากเป็นการรักษาฟรี อาจมีปัญหาว่า ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้ จนเป็นปัญหาการเงินของโรงพยาบาล ที่รักษาตามมา โดยในการจัดทำประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กำลังคิดหารูปแบบที่เหมาะสมอยู่ว่าควรเป็นรูปแบบใด คิดค่าหัวเท่าใดจึงจะคุ้มทุน และเป็นมาตรฐานในการดำเนินการของแต่ละโรงพยาบาล และคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ควบคู่กันไปด้วย
< Previous   Next >