Home arrow News arrow กรมวิทย์ ถ่ายทอดระบบความปลอดภัยขนส่งเชื้อโรค-พิษจากสัตว์
กรมวิทย์ ถ่ายทอดระบบความปลอดภัยขนส่งเชื้อโรค-พิษจากสัตว์ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 04 กันยายน 2012
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบบริหารความปลอดภัยและความมั่นคงในการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความมั่นคงจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ให้แก่ประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติ พร้อมมอบรางวัลให้กับ 13 หน่วยงานที่มีการจัดระบบบริหารจัดการดีเด่น

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มีภารกิจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแล หน่วยงานและห้องปฏิบัติการที่มีการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โดยมีความมุ่งหมายให้หน่วยงานและห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถดำเนินกิจการด้วยความปลอดภัยและความมั่นคง ไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ ” การบริหารความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ดีเด่นแห่งประเทศไทย” (Thailand Biorisk Management Champions) ขึ้น โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบบริหารซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ การสร้าง Biosafety Professional ให้มีอยู่ประจำหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ การควบคุมบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ จริยธรรมของการดำเนินการ การสื่อสารความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกระตุ้นหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่เป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม และนำไปใช้ปฏิบัติจริงในองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความมั่นคงจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ต่อเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักการให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานสมาชิกได้มีการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยและความมั่นคงที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์กำหนด ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มอบรางวัล Thailand Biorisk Management Champions ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย, Chulalongkorn Clinical Research Laboratory คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตรศิริราชพยาบาล, สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์, ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 14 ภูเก็ต,

นางศิริพรรณ วงศ์วานิช ผู้อำนวยการสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กล่าวว่าสำหรับเกณฑ์ในการจัดทำระบบบริหารความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มี 15 ข้อหลัก ประกอบด้วย การกำหนดความชัดเจนด้านโครงสร้างและภารกิจในองค์กร ที่มีระบบบริหารความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเอกสารและนำไปใช้ปฏิบัติตลอดเวลา เช่น วิธีปฏิบัติการทดสอบ การจัดเก็บ การทำลายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และมีการควบคุมเอกสาร มีวิธีปฏิบัติการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุ น้ำยา เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ วิธีปฏิบัติการควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับวิธีมาตรฐานกำหนด มีปฏิบัติการป้องกันและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การควบคุมบันทึกกระบวนการทำงาน การตรวจติดตามภายใน การทบทวนระบบบริหาร การพัฒนาบุคลากร การควบคุมสถานที่และสภาวะแวดล้อมที่ดีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ มีเครื่องมือที่เพียงพอและเหมาะสม มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย มีวิธีปฏิบัติหลังดำเนินการด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เช่น การทำลายอย่างปลอดภัย การบันทึกการใช้ การคืน การเก็บและการทำลาย และมีการรายงานข้อมูลการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 3 กันยายน 2555 

< Previous   Next >