Home arrow News arrow "เจลใบข่อย" ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์-ลดอักเสบในช่องปาก ไอเดีย มข.
"เจลใบข่อย" ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์-ลดอักเสบในช่องปาก ไอเดีย มข. Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 31 พฤษภาคม 2012
จากผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2549-50 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประชากร 96% มีฟันผุ และ 84% มีโรคปริทันต์อักเสบ โดยเฉพาะประชาชนในเขตชนบทที่ห่างไกล ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับประทานอาหาร ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม
โรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบที่เกิดจากคราบจุลินทรีย์
โรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบ เกิดจากคราบจุลินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์จำนวนมากที่จับกลุ่มกันและยึดเกาะที่บริเวณฟัน ขอบเหงือกและใต้เหงือก ซึ่งเรียกว่าไบโอฟิล์ม (biofilm) จุลินทรีย์เหล่านี้ยึดเกาะกับผิวเคลือบฟันและเคลือบรากฟันโดยมีสารโพลีเมอร์ของน้ำตาลกลูโคสเป็นตัวช่วยให้เกิดการจับกลุ่มของจุลินทรีย์ และทำให้กลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้ยึดเกาะกับผิวเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน โรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษา เพราะก่อให้เกิดความเจ็บปวดและมีผลกระทบต่อการบดเคี้ยว ซึ่งมีผลต่อสุขภาพโดยรวมของบุคคลนั้น แม้ว่าโรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบจะสามารถป้องกันได้ด้วยการทำความสะอาดช่องปากอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี แต่โรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบยังเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งทางทันตสาธารณสุขของไทย

กิ่งข่อยอ่อนทุบให้นิ่มใช้เป็นไม้สีฟัน


"ใบข่อย" มีสารในการลดการอักเสบในเหงือก
“ข่อย” เป็นพืชสมุนไพรในตระกูล Moraceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Streblus asper Lour หรือ Streblus lactescens Blanco หรือ Carius Lactescens Blanco เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายอย่าง ประโยชน์ของข่อยต่อช่องปากที่มีรายงาน เช่น ในอินเดียใช้กิ่งข่อยอ่อนทุบให้นิ่มใช้เป็นไม้สีฟัน ทำให้ฟันแน่นทน ในประเทศอื่นๆใช้น้ำต้มจากเปลือกข่อยต้มกับเกลือ เป็นยาอมแก้เหงือกอักเสบ ในประเทศไทยพบว่ามีการใช้กิ่งข่อยสีฟัน ใช้น้ำยางจากต้นข่อยผสมเกลือใส่ฟันหรือถูบริเวณที่ปวดฟัน เหงือกบวม จะแก้อาการเจ็บปวดได้ นอกจากนั้น ข่อยยังมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ดี โดยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ในคลองรากฟันและเชื้อก่อโรคปริทันต์ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม Streptococci โดยเฉพาะเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดแผ่นคราบจุลินทรีย์และโรคฟันผุ

การวิจัยพบว่า "ใบข่อย" มีสารอันเป็นประโยชน์ในการลดการอักเสบในเหงือก ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากได้ จึงได้พัฒนาสารสกัดจากใบข่อยเป็นเจลสำหรับใส่ในร่องลึกปริทันต์ โดย รศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ รศ. ดร.วัชรี คุณกิตติ, รศ. ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ รศ. ดร.ทพญ. นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ และ ผศ. ทพญ. วราภรณ์ สุวรรณรงค์ ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมจดอนุสิทธิบัตร

คณะผู้วิจัยได้รายงานผลการใช้น้ำบ้วนปากผสมสารสกัดจากใบข่อยในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ซึ่งพบว่าสามารถลดปริมาณเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ในช่องปากได้ โดยไม่ทำให้ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โดยรวมในช่องปากเปลี่ยนแปลง ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณแคลเซียม ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความจุบัพเฟอร์ของน้ำลาย นอกจากนี้ยังพบว่า การบ้วนปากด้วยสารสกัดจากใบข่อยเช้า-เย็นโดยไม่แปรงฟันเป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน สามารถลดการอักเสบของเหงือกได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับการบ้วนปากด้วยน้ำกลั่น

รศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์

จากการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในอาสาสมัครที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบโดยใช้สารละลายของสารสกัดจากใบข่อยฉีดล้างในร่องลึกปริทันต์ภายหลังการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน ก็พบว่าสามารถลดการอักเสบของเหงือก และลดเชื้อก่อโรคปริทันต์ได้ กลุ่มผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสารสกัดจากใบข่อยเป็นเจลสำหรับใส่ในร่องลึกปริทันต์ (อนุสิทธิบัตรเลขที่ 2141, พ.ศ. 2548) และทำการทดสอบในอาสาสมัครพบว่า มีความปลอดภัยทางคลินิก สามารถลดการอักเสบของเหงือกและสามารถลดเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส (Porphyromonas gingivalis) ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคปริทันต์ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า สารสกัดจากใบข่อยมีคุณสมบัติในการลดการยึดเกาะของเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) ต่อเซลล์เยื่อบุผิวกระพุ้งแก้มและฟันเทียมฐานอะคริลิก (denture acrylic) ได้ด้วย

แม้จะมีรายงานการศึกษาที่พบว่าสารสกัดจากใบข่อยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตหรือทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคฟันผุและโรคปริทันต์ได้ แต่การศึกษาดังกล่าวข้างต้นได้ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบข่อยต่อเชื้อที่อยู่ในรูป planktonic cells ด้วย ซึ่งไม่ใช่เชื้อที่อยู่ในรูปแบบไบโอฟิล์ม เนื่องจากมีรายงานการศึกษามากมายที่บ่งชี้ว่า เชื้อแบคทีเรียที่สามารถสร้างไบโอฟิล์มและเจริญเติบโตอยู่ภายในไบโอฟิล์มมีความต้านทานต่อ antibodies, antibiotics และ antibacterial agents ต่างๆ ได้ดีกว่าแบคทีเรียชนิดเดียวกันที่อยู่เป็น planktonic cells ดังนั้นหากสามารถยับยั้งหรือลดการสร้างไบโอฟิล์มได้ จะสามารถลดการเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์อักเสบหรือทำให้การดำเนินโรคช้าลง

ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า สารสกัดจากใบข่อยที่ความเข้มข้น 60 - 150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มได้ตั้งแต่ 2-8 วัน อย่างไรก็ตามผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจะต้องดำเนินการวิจัยในระยะต่อไป

 

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 พฤษภาคม 2555 

 

< Previous   Next >