Home arrow News arrow สวส.ฉลองสู่ปีที่ 25 มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ชุดตรวจโรคฉี่หนู “Lateral Flow”
สวส.ฉลองสู่ปีที่ 25 มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ชุดตรวจโรคฉี่หนู “Lateral Flow” Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 22 เมษายน 2011
สวส.ฉลองสู่ปีที่ 25 มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ชุดตรวจโรคฉี่หนู “Lateral Flow” วิสัยทัศน์องค์กรชั้นนำ ด้านห้องปฏิบัติการ

        วันนี้ (21 เม.ย.) นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาปนาครบ 24 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า กรมวิทย์เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์วิจัยทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรคติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อการควบคุมพาหะนำโรค การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารยา พิษวิทยา ชีววัตถุ และอันตรายจากรังสี แต่เนื่องจากที่ผ่านมาภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนใหญ่ เน้นหนักด้านการตรวจวิเคราะห์และชันสูตร ดังนั้น ในปี พ.ศ.2524 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทำโครงการ “สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข” เพื่อเสริมสร้างด้านการวิจัยให้มีศักยภาพเข้มแข็งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์ โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการก่อสร้างอาคารสถานที่ อุปกรณ์วิจัยและความช่วยเหลือทางวิชาการในขณะที่รัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 ปลัด สธ.กล่าวเพิ่มเติมว่า สวส.เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เป็นหน่วยงานด้านวิชาการ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการการแพทย์และสาธารณสุข และได้แสดงให้เห็นเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ ว่า มีองค์ความรู้ต่างๆ มากมายที่ถูกผลิตจากบุคลากรของสถาบันมาตลอด 24 ปี ซึ่งสามารถนำพาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านห้องปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตามทีได้ตั้งวิสัยทัศน์ไว้

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในงานวันสถาปนานี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดพิธีมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณความเป็นเลิศด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทดสอบความชำนาญ ให้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด และรางวัลผลงานวิจัยปี พ.ศ.2553 โดยรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ได้แก่ การพัฒนา Lateral Flow สำหรับตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส โดย นางนงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล และคณะ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ได้แก่ ชีววิทยาและอัตราการติดเชื้อของยุงพาหะโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย โดย ดร.อุษาวดี ถาวระ และคณะ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ การประเมินชุดทดสอบเพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้ออหิวาตกโรค โดย ดร.อารี ทัตติยพงศ์ และคณะ การพัฒนาเทคนิคการตรวจหา HLA B* 1502 ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมในการแพ้ยาต้านชัก Carbamazepine โดย ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา และคณะ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายความรู้วิชาการ เรื่อง การตรวจสารพันธุกรรม/การพิสูจน์ยีน/การทำนายโรค และการจัดทำแผนที่การเฝ้าระวังโรคระดับหลังคาเรือนด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ด้านระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการที่เชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรขององค์กร

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 21 เมษายน 2554 

< Previous   Next >