Home arrow News arrow สธ.ร่วม WHO-TUC เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนก
สธ.ร่วม WHO-TUC เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนก Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2010
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข (TUC) จัดประชุมเชิงวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายระบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) โดยบูรณาการงานห้องปฏิบัติการกับงานระบาดวิทยา ช่วยให้การสอบสวน/ควบคุมโรค รวมทั้งสามารถหยุดยั้งการระบาดได้อย่างทันท่วงที พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ

     นพ.สถาพร วงษ์เจริญ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ (Sentinel Hospital Influenza Surveillance Project Annual Meeting) ณ ห้องแกรนด์ธราทอง โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ยืนยันทางห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดA (H1N1) และศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติและมีขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค องค์การอนามัยโลก จึงแต่งตั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RIRL for SEA Reqion) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 14 แห่ง ที่สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการสำหรับเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิดและซีโรทัยป์ต่างๆ รวมทั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในคนตลอดมา
       
       ในปี 2553 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริม สนับสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดทั่วประเทศ รวมทั้งห้องปฏิบัติการภาคเอกชนให้สามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่หลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอแล็บ จำกัด
       
       อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สาธารณสุข และสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเจ้าภาพหลักสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิควิชาการ การตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษา เพื่อการเตรียม ความพร้อมในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ การจัดส่งตัวอย่างเพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์การทดสอบความชำนาญ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ เพื่อการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการที่มีการดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
       
       นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข (TUC) จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ในการต่อสู้กับโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อติดตามฤดูการระบาดและการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของเชื้อ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยมีเครือข่ายโรงพยาบาลกระจายอยู่ทั่วประเทศ ดำเนินการคัดเลือกและเก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เพื่อศึกษาติดตามการแพร่ระบาดและการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ทำให้ได้ข้อมูลอุบัติการณ์ของตัวเชื้อตามฤดูกาลและการกระจายของตัวเชื้อตามลักษณะภูมิอากาศของแต่ละภาคการดื้อยาที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุม ป้องกันโรค รวมทั้งการบริหารวัคซีนของประเทศให้เหมาะสมกับคนไทย
       
       “ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดประชุมเชิงวิชาการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค.2553 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 140 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการระบาดวิทยาของโรคไขเหวัดใหญ่ การสร้างระบบเตือนภัยไข้หวัดใหญ่ และมีการประเมินโครงการประเด็นของแนวทางการดำเนินงาน วิธีการเก็บและส่งตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยา การวิเคราะห์แปลผลและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ” นพ.ปฐม กล่าว
       
       นพ.ปฐม กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ จะมาการถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาเพื่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้ทันต่อสถานการณ์ การระบาดของเชื้อในแต่ละฤดูกาล นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ กลุ่มแรก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และบริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอแล็บ จำกัด โดยห้องปฏิบัติการทุกแห่งมีผลการประเมินคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์เป็นที่ยอมรับ สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์เชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 ตุลาคม 2553 

< Previous   Next >