Home arrow News arrow “USAID” หนุน สสจ.ภูเก็ตทำโครงการโปลอดโรคไข้มาลาเรีย
“USAID” หนุน สสจ.ภูเก็ตทำโครงการโปลอดโรคไข้มาลาเรีย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 16 มิถุนายน 2010
       ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “USAID” หนุน สสจ.ภูเก็ต จัดทำโครงการปลอดโรคไข้มาลาเรีย ปี 53 เฝ้าระวังป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคฯ ในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
       
       วันนี้ (15 มิ.ย.) ที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีการเปิดประชุมโครงการการยับยั้งการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียแนวใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.) ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา(USAID) ที่ให้การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังและตอบโต้โรคติดต่อในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กำหนดจัดประชุมโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น

       โดยโครงการการยับยั้งการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียแนวใหม่จังหวัดภูเก็ต เป็นส่วนหนึ่งที่ดำเนินการในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม
       
       นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตปลอดการแพร่เชื้อของโรคไข้มาลาเรียมาตั้งแต่ปี 2532-2539 กองมาลาเรีย กรมควบคุมโรคจึงพิจารณาโอนมอบงานควบคุมโรคไข้มาลาเรียให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการ และประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ปลอดโรคไข้มาลาเรียในปี 2540 ในขณะนั้นจังหวัดภูเก็ตมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง ประกอบกับมีปัจจัยหลายด้านที่เอื้อต่อการแพร่โรค
       
       อาทิ สภาพพื้นที่เป็นภูเขา มีลำห้วย สำธาร ฝนตกชุกตลอดปี การอพยพเคลื่อนย้ายของแรงงานทั้งคนไทย ต่างด้าว ซึ่งบางส่วนได้นำเชื้อไข้มาลาเรียเข้ามาในพื้นที่ ส่งผลให้โรคไข้มาลาเรียกลับมาแพร่เชื้อในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา
       
       และในปี 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินงานโดยใช้งบประมาณสนับสนุน 3 แหล่ง ได้แก่งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต งบจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และงบส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคในแรงงานต่างด้าวของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งหน่วยป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย และจ้างทีมปฏิบัติงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียให้เข้ามาดำเนินการ
       
       ซึ่งผลปรากฏว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อด้วยโรคไข้มาลาเรียลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และไม่มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินงานต่อไปอีก
       
       ซึ่งในปี 2553 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก USAID และประสานงานโดยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จึงได้จัดทำ “โครงการภูเก็ตปลอดโรคไข้มาลาเรีย ปี 2553” ขึ้น เพื่อเฝ้าระวังป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ อันจะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไปเพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียแนวใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนโดย USAID
       
       “ ในปีนี้ สถานบันคีนันแห่งเอเชีย ได้ทำการประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยโครงการทำดีทุกวันจาก dtac ให้ได้รับการสนับสนุนงานเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ในพื้นที่เสี่ยง 50 กลุ่มบ้าน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ถลาง และ อ.กะทู้ โดย dtac ได้มอบบัตรโทรศัพท์ให้คณะทำงานได้ใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเชื่อว่าจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จะช่วยให้จังหวัดภูเก็ตปลอดการแพร่เชื้อไข้มาลาเรีย ลดจำนวนผู้ป่วยและตายด้วยโรคไข้มาลาเรียในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวติดเชื้อไข้มาลาเรียในจังหวัดภูเก็ต” นพ.นรินทร์รัชต์ กล่าว

 

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 มิถุนายน 2553 

< Previous   Next >