About us Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 30 มกราคม 2004

ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PDF Download

Information Center for Emerging Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University www.CUEID.org

Image

ประวัติความเป็นมา

  ศูนย์วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคทางสมองและโรคสมองอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ แบบครบวงจร  เริ่มก่อตั้งในนาม “ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง” เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2543 ด้วยทุนสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสมองและระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ โดยมุ่งหวังที่จะทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคทางสมองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความพิการหรือเสียชีวิตจากการรักษาที่ไม่ทันท่วงที เนื่องจากขาดการวินิจฉัยที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว  อีกทั้งทำการศึกษาวิจัยโรคทางสมองเพื่อคิดค้นแนวทางการวินิจฉัยและรักษาแนวใหม่ๆและความก้าวหน้าทางวิชาการที่ทัดเทียมนานาประเทศ และเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ทั้งระดับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์  ปัจจุบันมีทีมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก โท และตรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทและเอก
 โรคที่เกิดขึ้นต่อระบบประสาท อันได้แก่ สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ ซึ่งต่างจากโรคในระบบอื่นๆ ตรงที่การเข้าถึงการวินิจฉัย มีความยากเข็ญกว่า ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาช้า               ไม่ทันท่วงที และที่สำคัญคือเนื้อประสาทโดยเฉพาะสมอง เมื่อเสียหายไปแล้วจะกลับฟื้นตัวได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย  สาเหตุของโรคมีหลากหลาย ตั้งแต่โรคที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ทั้งที่เกิดเดี่ยวๆแก่ระบบประสาทและเกิดร่วมกับระบบอื่นๆไปพร้อมๆกัน การเข้าถึงการรักษาที่ถูกต้องยังต้องคำนึงถึงกลไกของโรคว่าอยู่ที่ระดับ-ขั้นตอนใด เนื่องจากการใช้ยาอาจจะได้ผลที่ดีที่สุดโดยไม่เกิดผลข้างเคียงแทรกซ้อนได้เพียงระยะต้นเท่านั้น ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การใช้ยาสลายลิ่มเลือดในโรคอัมพาต  อัมพฤกษ์ จากเส้นเลือดสมองอุดตัน ถ้ากระบวนการของโรคดำเนินไปมากแล้ว การรักษากลับจะทำให้เกิดเส้นเลือดแตกซ้ำซ้อนขึ้นไปอีก การรักษาโรคติดเชื้อในสมอง เช่น จากไวรัส ต้องประเมินว่าอาการในขณะนั้นเป็นผลแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไวรัสหรือเกิดจากตัวไวรัสเอง ดังนั้น การเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพต้องครอบคลุมตั้งแต่ การป้องกันแต่แรก โดยที่โรคยังไม่บังเกิด หากเกิดโรคแล้วจะต้องทำให้สงบเร็วที่สุด และทำให้สมรรถภาพของร่างกายมีการฟื้นฟูมากที่สุด ประการสุดท้าย คือ การป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำซ้อน

ผลงาน 

1. การตรวจรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยโรคติดเชื้อในสมองของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน ช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและความพิการจากการรักษาและวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เช่น การวินิจฉัยผู้ป่วยสมองอักเสบจากเชื้อตระกูล เฮอร์ปีส์ และ เอนเทอโรได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการรักษา ผู้ป่วยจึงได้รับการรักษาทันทีและสามารถกลับบ้านได้ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งหากวินิจฉัยช้าและรักษาไม่ทันสมองของผู้ป่วยจะถูกทำลายและมีอาการทุพพลภาพหลังการรักษา

2. ดำเนินการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในสมองทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยาครอบคลุม ไวรัสสำคัญทั้งหมด อาทิ  HSV, CMV, VZV, EBV, JC, Enterovirus, Adenovirus, ไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่เข้าสมอง โรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการตรวจที่มีบริการเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เช่น West Nile virus, Nipah virus, Chandipura virus, Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus, MERS Coronavirus เป็นต้น

3. งานวิจัยและบทความวิชาการทางการแพทย์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ และตำราทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงได้ทั่วโลก  ล่าสุดตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก อาทิ Antiviral Research (2009), Vaccine (2010), Advances in Virus Research (2011), Journal of Proteomic Research (2012),  Lancet Neurology (2013)  จำนวนมากกว่า 100 ฉบับ (ตั้งแต่ ปี 2544- 2556) และ ตำรา Advances in Virus Research ในปี 2554 โดยสำนักพิมพ์ Elsevier Inc. ประเทศอังกฤษ และได้รับเชิญให้เขียนบทความ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในวารสาร The Lancet Neurology ในปี 2556

4. ศูนย์ฯได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์วินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในคน ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2544

5. ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้รับเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2547 จากผลงานการวิจัย ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง

6. เว็บไซต์ข่าวสารและข้อมูลความรู้ทางการแพทย์โดยเฉพาะโรคติดเชื้อและโรคทางสมอง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป “ www.cueid.org ” เปิดบริการเมื่อ พ.ศ.2550 มีผู้เข้าชม มากกว่า 1 ล้านครั้งต่อปี

7. ศูนย์ฯได้รับการแต่งตั้งเป็น ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านวิจัยและฝึกอบรมโรคติดเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คน หรือ WHO Collaborating Centre for Research and Training on Viral Zoonoses ตั้งแต่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2551

เป้าหมาย

1. ขยายขอบเขตครอบคลุม กลุ่มโรคทางสมองและระบบประสาท โดยรวม อัมพาต อัมพฤกษ์ โรคสมองเสื่อม และกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคสมองอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ
2. สร้างความตระหนักของประชาชนถึงผลกระทบจากโลกร้อนและอาการแปรปรวน ซึ่งส่งผลทำให้มีการระบาดของโรคติดเชื้อสมองมากขึ้น  ส่งเสริมการปฏิบัติตนพื้นฐานเพื่อป้องกันโรคทางระบบประสาททั้งที่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
3. พัฒนากระบวนการวินิจฉัยโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยาและโปรติโอมิกส์ ซึ่งบ่งชี้ขั้นตอนของโรคว่ามีการพัฒนาถึงระดับใด
4. พัฒนาวิธีการฟื้นฟูระบบประสาทที่เสียหายแบบก้าวหน้าโดยอาศัยเซลต้นกำเนิด ร่วมกับศูนย์เซลต้นกำเนิดและเซลบำบัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Last Updated ( จันทร์, 22 กรกฎาคม 2019 )
< Previous