Home arrow News arrow มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯรับมือภัยแล้ง-โรคระบาด
มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯรับมือภัยแล้ง-โรคระบาด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 19 พฤศจิกายน 2008

        นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือเมื่อวันที่ 18 พ.ย.  ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง โดยให้ประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่น ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน ในการเตรียมการ และให้ซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง รณรงค์ให้ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง โดยให้ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และป้องกันความขัดแย้งของประชาชนร่วมถึงการเฝ้าระวังอัคคีภัย ป้องกันไฟป่า  ตลอดจนการอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน จัดทำแนวป้องกันไฟป่าและจัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า รวมถึงให้เตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้

        พร้อมกันนี้ ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่าย ประเภทสำรองจ่ายให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุการณ์สาธรณภัยที่อาจเกิดขึ้น และให้นำเงินสำรองจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นอันดับแรก หากไม่เพียงพอจะโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย หรือเงินงบประมาณในแผนงานโครงการอื่นที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือมีความจำเป็นน้อยกว่าเพิ่มเติมให้ หากยังไม่เพียงพออีก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)อาจขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่นจ่ายตามความจำเป็น ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน และฐานะทางการเงินการคลังของอปท.นั้น

 

ที่มา  วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

Last Updated ( พุธ, 19 พฤศจิกายน 2008 )
< Previous   Next >