Home arrow News arrow โรคพิษสุนัขบ้ากับการควบคุมและป้องกันแก้ปัญหาของอบต.วังทอง
โรคพิษสุนัขบ้ากับการควบคุมและป้องกันแก้ปัญหาของอบต.วังทอง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 04 กันยายน 2008

       

Image

 

      องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานรองรับการกระจายอำนาจ และหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อบริการสาธารณะ ได้แก่ การจัดสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริการสาธารณะสุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองแบบพื้นฐานของหลักประชาธิปไตย ซึ่งคณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ หรือควบ คุมและผู้รับประโยชน์ เป็นประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ถือว่าเป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของประเทศไทย และในปัจจุบันนี้มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้ว แต่ขณะเดียวกัน อปท. ดังกล่าว ก็มีจุดด้อยหรือจุดอ่อนของประเทศเช่น กระบวนการเลือกตั้งคณะผู้บริหารหรือสมาชิกที่ไม่สุจริต การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวกมากกว่ามุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม จะต้องใช้เวลาพัฒนาคนหรือการให้การศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างจิตสำนึก การสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันและมีความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากเป็นอำนาจตามที่ระบุไว้ในกฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่ต้องทำและหน้าที่อาจจัดทำแล้ว ยังมีหน้าที่นอกเหนือกว่าที่กำหนดเป็นผลประโยชน์อย่างแท้จริงแล้ว และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ และมีความเชื่อมั่นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

 โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถติดต่อได้ในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เมื่อคนหรือสัตว์ได้รับเชื้อเข้าไปแล้วจะแสดงอาการป่วยและเสียชีวิตเกือบทุกราย โรคนี้พบว่ามีการระบาดเกือบทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่อยู่แถบภูมิอากาศร้อนจะมีการระบาดที่รุนแรง มีปริมาณของผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยเองได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ตราพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในปี 2535 และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นพาหะของโรคอยู่ในครอบครอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำสัตว์เลี้ยงในครอบครองของตนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน

   โรคพิษสุนัขบ้า เมื่ออายุได้ 2-4 เดือน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ซึ่งตามข้อมูลของกรมปศุสัตว์ในปี พ.ศ.2550 มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าประมาณ 20 ราย โดยสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าที่สำคัญคือสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์ที่ราษฎรนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงแบบปล่อยวิ่งไปตามหมู่บ้านซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยกับราษฎรในหมู่บ้าน โดยเฉพาะเด็กๆ อาจถูกสุนัขกัดและอาจเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

   อบต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โดยนางสาวนิตยา กลิ่นอำพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพและพนักงาน อบต.วังทอง ร่วมกันคิดโครงการ “ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อให้สุนัข และแมวในตำบลวังทองได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าทุกตัว ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนจะไม่ให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลวังทอง ด้วยการให้สุนัขและแมวในเขตตำบลวังทองทั้ง 8 หมู่บ้าน ทั้งสุนัขและแมวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ และสุนัขแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาทำร้ายชาวตำบลวังทอง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา จ.ส.ต.ศุภกานต์ จันทร์ตรี ปลัด อบต.วังทอง มองเห็นเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม และเป็นไปตามนโยบายของรัฐ อีกทั้งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. จึงเสนอต่อเพื่อขออนุมัติโครงการ              

  นายประมาณ พินแก้ว นายก อบต.วังทอง มองการณ์ไกลอนุมัติงบประมาณไปใช้ด้วยเห็นเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชาววังทองและพี่น้องประชาชนใกล้ไกล ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าจะมาช่วงหน้าแล้งอากาศร้อนเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาให้แก้ไขกันภายหลัง ซึ่งโครงการอย่างนี้เป็นโครงการที่ดีแต่ไม่มีใครทำกัน คงจะมองเห็นเป็นเรื่องเล็ก แต่ที่อบต.วังทอง มองเห็นภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นมาทำลายพี่น้อง และลูกหลานชาววังทองเป็นเรื่องใหญ่ โครงการดีๆ นี้จึงได้ดำเนินการจนผ่านมาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

  จากเหตุการณ์สุนัขพันธุ์ร็อตไวเรอร์ รุมกัดเด็กเล็กซึ่งอยู่ในความดุแลของแม่เพียงแค่วางลุกน้อยลงเพื่อปิดประตูเสียชีวิตเป็นข่าวที่เมื่อทุกคนทราบ เศร้ากันไปตามๆ กัน หลายคนให้ความสนใจ ถ้าหน้าแล้งอากาศร้อนที่จะมาถึง แล้วเราได้ยินข่าวสุนัขบ้าไล่กัดเด็กที่หมู่บ้านโน้นตำบลนี้เชื่อว่าถ้าสุนัขและแมวมีเชื้อพิษสุนัขบ้า คงไม่ไล่กัดเพียงคนเดียว แล้วเด็กในชนบทชอบเที่ยวกันเป็นกลุ่ม เกิดเหตุสุนัขแมวมีเชื้อฯกัดกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะรู้ว่าลูกหลานตัวเองโดนเข้าไปกว่าจะแก้ไขได้บางที่มันอาจสายไป

  ชาวตำบลวังทองมองเห็นเป็นโครงการที่ดีจึงอยากให้มีโครงการนี้ตลอดไป ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร และพนักงานในอบต.วังทอง มองเห็นเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น แล้วมาหาวิธีแก้ไขภายหลัง โดยเฉพาะการบริการสาธารณะสุขเป็นเรื่องสำคัญ ที่พวกท่านดูแลพี่น้องประชาชนคนวังทอง และเชื่อว่าเมื่อวันนั้นมาถึง “คนวังทองก็คงต้องดูแลพวกท่านเช่นกัน”

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  3 กันยายน 2551

Last Updated ( พฤหัสบดี, 04 กันยายน 2008 )
< Previous   Next >