Home arrow News arrow กรมวิทย์เฝ้าระวังเชื้อโรคในมะเขือเทศสด
กรมวิทย์เฝ้าระวังเชื้อโรคในมะเขือเทศสด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2008

       

Image

        นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีข่าวการระบาดของเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลา Salmonella

        ในประเทศสหรัฐอย่างกว้างขวางถึง  43  รัฐ ทำให้มีผู้ป่วยมากกว่า 1,300 ราย ซึ่งสงสัยว่าต้นเหตุการระบาดมาจากการบริโภคมะเขือเทศสดหรือผักอื่นๆ บางชนิด

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภคมะเขือเทศสดแก่ประชาชน  กรมวิทย์โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  14  แห่งทั่วประเทศ จึงได้ทำการสำรวจการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในมะเขือเทศสด   โดยสุ่มเก็บตัวอย่างมะเขือเทศสดจากตลาดสด 36 แห่งทุกภาคของประเทศ จำนวน 172 ตัวอย่าง ผลการสำรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาเพียง 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.58

สำหรับตัวอย่างที่ตรวจพบการปนเปื้อนนั้น   แหล่งการปนเปื้อนของเชื้อนี้น่าจะมาจากอาหารอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์ดิบที่จำหน่ายบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งอาจถ่ายทอดผ่านการหยิบจับด้วยมือ น้ำใช้ และอาจปนเปื้อนจากดินหรือน้ำในบริเวณที่เพาะปลูก หรือระหว่างการขนส่ง

"เชื้อซัลโมเนลลาทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ   เชื้อนี้มักปนเปื้อนจากมูลสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่นำมาเป็นอาหาร และอาจปนเปื้อนข้ามไปยังผักสด ผลไม้และอาหารอื่นๆ  รวมทั้งอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว หากผู้บริโภคได้รับเชื้อนี้จะก่อให้เกิดอาการท้องเสีย  คลื่นไส้  อาเจียน  ปวดศีรษะ และมีไข้ภายใน 12-48 ชั่วโมง" อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

ดังนั้น การตรวจพบเชื้อนี้ปนเปื้อนในผักสด จึงเป็นข้อเตือนใจสำหรับผู้บริโภคให้เพิ่มความระมัดระวัง และพิถีพิถันในการเตรียมอาหารก่อนนำไปบริโภค  โดยปฏิบัติตามคำแนะนำคือ  เลือกซื้อผักสดและผลไม้ที่ไม่มีรอยช้ำ  ถลอก  หรือเน่าเสีย  ไม่ควรนำผักสดและผลไม้ใส่รวมในถุงหรือภาชนะเดียวกันกับอาหารดิบประเภทเนื้อสัตว์  ผักสดและผลไม้ที่ยังไม่ได้บริโภคควรเก็บไว้ในตู้เย็น และก่อนบริโภคควรล้างให้สะอาด.

 

ที่มา  หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์  28 สิงหาคม 2551   

< Previous   Next >