Home arrow News arrow ไทย-สธ.ระหว่างประเทศ จับมือสกัดมาลาเรียดื้อยา
ไทย-สธ.ระหว่างประเทศ จับมือสกัดมาลาเรียดื้อยา Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 26 พฤษภาคม 2008

        นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สาเหตุการกลับมาแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในประเทศไทย นอกจากจะเกิดจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้ยุงแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแล้ว สาเหตุสำคัญประการหนึ่งยังเกิดจากการใช้ยารักษาที่ไม่เข้ามาตรฐาน บางครั้งเป็นยาปลอมซึ่งมีปริมาณตัวยาสำคัญน้อยหรือมากเกินเกณฑ์กำหนด หรือไม่มีตัวยาสำคัญตามที่แจ้งไว้บนฉลาก จนทำให้การรักษาโรคไม่ได้ผล และยังก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาขึ้นด้วย ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกา และประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำโขง องค์การอนามัยโลก ได้สำรวจคุณภาพเบื้องต้นของยาต้านมาลาเรียที่ใช้ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย ด้วยชุดตรวจสอบภาคสนาม โดยมีสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝึกอบรมบุคลากรในการใช้ชุดตรวจสอบภาคสนาม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และยังเป็นห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันผลวิเคราะห์ตัวอย่างจากการใช้ชุดตรวจสอบ

 

        นพ.มานิตกล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในประเทศไทยยังมีอยู่ในบางพื้นที่ และที่ผ่านมาพบยาต้านมาลาเรียปลอมเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการดื้อยาของเชื้อมาลาเรีย และเพื่อเป็นหลักประกันว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในประเทศไทยมีคุณภาพเข้ามาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดตรวจสอบภาคสนามแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1–12 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา สำหรับตรวจคุณภาพยาเบื้องต้นในกลุ่มยาต้านมาลาเรีย และจะขยายขอบข่ายไปยังยาต้านจุลชีพอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มยาปฏิชีวนะ กลุ่มยารักษาวัณโรค และกลุ่มยารักษาโรคเอดส์ ทั้งนี้ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพของยาที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในอีกทางหนึ่ง (กรอบบ่าย)

 

ที่มา หนังสือพิมพ์ มติชน วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

< Previous   Next >