Home arrow News arrow โครงการศึกษาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขตเชียงใหม่ ลำพูน และน่าน
โครงการศึกษาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในเขตเชียงใหม่ ลำพูน และน่าน Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2008
        นักวิชาการด้านปศุสัตว์ ศึกษาวิจัยโครงการศึกษาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน และจังหวัดน่าน พบว่า การเฝ้าระวังโรค การใช้วัคซีน และการใช้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ จะทำให้สุกรที่เลี้ยงในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ส่งผลดีต่อการบริโภคและส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในอดีตโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นโรคระบาดสัตว์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจปศุสัตว์ภายในประเทศ และการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก จึงต้องทำให้ประเทศไทยปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย โดยในปี 2546 กรมปศุสัตว์ได้ลงนามความตกลงร่วมกับองค์การโรคระบาดสัตว์ หรือ โอไออี. ของสหประชาชาติ เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ให้จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อย และจังหวัดโดยรอบ คือ เชียงใหม่ และลำพูน เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในเชิงการค้า จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้พื้นที่ดังกล่าวปลอดจากโรคปากและเท่าเปื่อย เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งสุกรชำแหละ หรือผลิตภัณฑ์ ไปยังประเทศที่มีการกีดกันโรคนี้ได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน จึงจัดทำโครงการศึกษาพื้นที่ต้นแบบปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ในเขตเชียงใหม่ - ลำพูน และจังหวัดน่าน โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ซึ่งโครงการศึกษาการสร้างฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ฟาร์มสุกรในเขตเชียงใหม่-ลำพูน และจังหวัดน่าน ปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อย เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันในการส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร และเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร กล่าวอีกว่า การวิจัย ได้กำหนดฟาร์มเป้าหมายภายใต้การดำเนินโครงการ อบรมเกี่ยวกับการระบาดโรคปากและเท้าเปื่อย และแนวทางการจัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ สร้างระบบเฝ้าระวังเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคในฟาร์มสุกรตัวอย่าง ด้วยการตรวจหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อย จัดตั้งระบบการเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ ศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในลูกสุกร และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ฟาร์มสุกรในโครงการทั้ง 11 ฟาร์ม สามารถป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร จะเห็นได้จากฟาร์มสุกรในพื้นที่โครงการ แม้โครงการนี้จะจบมาแล้วเกือบ 2 ปี ก็ยังไม่พบว่าสุกรในฟาร์มเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยเลย
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร ยืนยันว่า หากฟาร์มสุกร มีระบบควบคุมป้องกันโรคที่ดี โรคปากและเท้าเปื่อยก็ไม่สามารถเกิดขึ้นในฟาร์มได้ เพราะฉะนั้นหากทุกฟาร์มทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างจริงจัง ก็เชื่อได้ว่าทุกฟาร์มจะปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยได้

 

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 06 มีนาคม 2551

< Previous   Next >